Vedtekter for Nye Skalder

Vedtatt på stiftelsesmøte 17. desember 1995, endret på årsmøte 4. april 1997

§1 MÅL

Viseklubben Nye Skalder har som mål å være en møteplass for unge viseutøvere og viseinteresserte, og å bidra til fornyelse av norsk visetradisjon. I dette samarbeidet skal det legges vekt på samspill over sjangergrensene mot rock, jazz og folkemusikk, og aktivt å trekke inn utøvere fra disse miljøene.

§2 MEDLEMSSKAP

Alle personer som godtar målet og betaler kontingenten er medlemmer av klubben.

§3 ÅRSMØTE

Årsmøtet er klubbens øverste organ og skal holdes innen utgangen av mars hvert år.

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Innkalling med saksliste, årsberetning og regnskap skal sendes ut senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap og budsjett, bestemmer størrelsen på kontingenten og velger styre og revisor, samt to deltakere til å underskrive årsmøteprotokollen.

§4 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan holdes om styret mener det er nødvendig eller om halvparten av medlemmene krever det. Slikt årsmøte skal innkalles med to ukers varsel.

§5 STYRE OG VALGKOMITÉ

Styret består av leder og seks medlemmer. Lederen velges av årsmøtet. Leder og styremedlemmer velges for ett år. styret konstituerer seg selv.

Et styremøte kan gjøre vedtak når det er lovlig innkalt og leder eller nestleder i tillegg til to andre styremedlemmer er til stede.

Det skal føres protokoll fra styrets møter.

Styrer rår over klubbens midler.

§6 ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet.

§7 OPPLØSNING

Oppløsning av klubben kan skje med 2/3 flertall på årsmøte. Årsmøtet skal i så fall ta stilling til disposisjon av klubbens midler.